Opći uvjeti pružanja usluge

U primjeni od 5. siječnja 2017.

Website kapitalnadobit.hr ("Website") za vas će kreirati te vam staviti na raspolaganje dokumente potrebne za prijavu i plaćanje poreza na kapitalnu dobit, kao vrste poreza na dohodak od kapitala.

Ovi opći uvjeti pružanja usluge osnova su za pružanje usluge te ih je prihvatio svatko tko se registrirao na Website u trenutku kreiranja korisničkog računa.

Pružatelj usluge

Pružatelj usluge je tvrtka Croatian Tax Tab Ltd. ("Pružatelj"), sa sjedištem u Kemp House, 152 City Road, London EC1V 2NX, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, upisana u registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, pod registarskim brojem 10533026.

Usluga

Website omogućuje unos podataka potrebnih za izračun porezne osnovice i porezne obaveze za porez na dohodak od kapitala temeljem kapitalnih dobitaka ("Porez", "Porez na kapitalnu dobit"). Website će nakon unošenja potrebnih podataka te obavljenog plaćanja usluge kreirati i staviti na raspolaganje – omogućiti download s Website-a – sljedećih dokumenata:

  1. Popunjenog obrasca JOPPD,
  2. Popunjene bankovne uplatnice za plaćanje predujma poreza na dohodak,
  3. Popunjenog RPO obrasca (samo ukoliko je korisnik označio da je ostvarivao kapitalne dobitke iz inozemstva),

Osim, navedenih dokumenata, nakon plaćanja, Website će omogućiti i download računa za pruženu uslugu.

Website ne podržava izračun porezne obaveze u slučajevima:

  1. Kada je unutar poreznog razdoblja (godina za koju se izrađuje prijava Poreza na kapitalnu dobit) došlo do nasljeđivanja ili poklanjanja dionica, udjela u fondovima, odnosno drugih instrumenata trgovanje kojima je predmet oporezivanja Porezom, kada je korisnik bio na bilo kojoj strani takve transakcije;
  2. Za korisnike koji su ulagali u investicijske fondove putem stranih posrednika (stranih brokera odnosno stranih društava za upravljanje investicijskim fondovima), kada su prenosili udjele iz jednog investicijskog fonda u drugi investicijski fond unutar istog društva za upravljanje investicijskim fondovima;
  3. Svih trgovanja kod kojih isplatitelj (skrbnička banka, brokersko društvo, društvo za upravljanje fondovima, posrednik, i slično) nije korisniku dostavio evidenciju nabave i otuđenja financijske imovine po metodi uzastopnih cijena, te obavio pripadajući izračun porezne osnovice.

U slučaju ostvarenja kapitalnog dobitka od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkih društava (npr. udjela u društvu s ograničenom odgovornošću; odnosno drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima) ne predaje se JOPPD obrazac, već se porez plaća prema rješenju Porezne uprave. Usluga Websitea ne pokriva takve slučajeve.

JOPPD obrazac kojeg generira Website sadrži samo i isključivo podatke koji se odnose na kapitalne dobitke. U slučaju da korisnici imaju obvezu putem JOPPD obrasca prijaviti i neke druge dohotke, a koji nisu kapitalni dobici (primjerice: obveze temeljem drugih prihoda iz inozemstva, obveze temeljem kamata na obveznice), za te druge dohotke su dužni osigurati izradu i dostavu JOPPD obrazaca nezavisno od JOPPD obrasca kojeg im generira Website.

Podaci potrebni za izračun porezne obveze i generiranje dokumenata

Mjesto (naselje, općina, grad) koje se unosi na stranici “Osobni podaci” mora biti usklađeno s uplatnim računom za porez na dohodak, odnosno sa šifrom naselja/općine/grada na poreznoj kartici (Obrazac PK). Tehnički je moguće da se taj podatak razlikuje od prijavljenih mjesta prebivališta i boravišta koji se prijavljuju policiji.

Osobe koje su se trajno nastanile u inozemstvu, i prema važećim propisima više nisu porezni rezidenti Republike Hrvatske, nisu u obvezi plaćanja poreza na dohodak u RH, ne moraju predavati JOPPD obrazac te posljedično nemaju potreba za korištenjem usluge Websitea.

Osobe koje su odjavile prebivalište i/ili boravište u Republici Hrvatskoj, ali su prema važećim propisima još uvijek porezno rezidentni u RH, i dalje u Poreznoj upravi imaju prijavljenu (ili trebaju prijaviti) adresu porezne rezidentnosti.

Temeljem šifre naselja/općine/grada koja se unese na stranici Osobni podaci, Website određuje: (i) šifru općine na JOPPD obrascu; (ii) stopu prireza koju je nužno primijeniti na obračunati iznos poreza; te (iii) broj računa za uplatu poreza i prireza.

OIB obveznika koristi se za: (i) popunjavanje polja OIB na JOPPD obrascu; (ii) generiranje poziva na broj na uplatnici za uplatu poreza; te (iii) popunjavanje polja OIB na obrascu za upis u registar poreznih obveznika.

Odgovor na pitanje “Način isplate dobiti” koristi se za određivanje oznake načina isplate dohotka na JOPPD obrascu.

Ograničenja odgovornosti

Website ne odgovara za podatke koje korisnik unese. Website ne odgovara za potpunost, točnost i primjerenost podataka koje korisnik unese. Website ne odgovara za ispravnost izračunate porezne obaveze ukoliko korisnik: (i) ne unese neke od dobitaka koje je trebao unijeti, a koji ulaze u poreznu osnovicu; (ii) ne unese neke od gubitaka ili umanjenja koja je trebao unijeti, a koji umanjuju poreznu osnovicu; (iii) unese dobitke koje nije trebao unijeti jer se ne oporezuju, ili zbog specifičnih okolnosti na te dobitke nije dužan platiti porez, (iv) u polje za unos naselja/općine/grada ne unese mjesto usklađeno sa svojim uplatnim računom za porez na dohodak.

Website ne odgovara za neispunjenje porezne obveze koje nastane u slučajevima kada, nakon isporučenih dokumenata, korisnik: (i) ne dostavi u Poreznu upravu dokumente koje je trebao dostaviti; (ii) dokumente dostavi na pogrešnu adresu ili dostava ne uspije iz bilo kojih drugih razloga; (iii) ne uplati predujam poreza i prireza prema dobivenoj uputi; (iv) dokumenti koje dostavi u Poreznu upravu budu odbijeni jer nisu potpisani sukladno uputi.

Pružatelj usluge poduzeo je sve razumne napore, uključujući detaljna savjetovanja i provjere s ovlaštenim poreznim savjetnikom i računovodstvenim servisom u svrhu osiguranja usklađenosti generiranih dokumenata i izračunate porezne obveze sa svim važećim propisima. U slučaju da Porezna uprava, ili kakvo drugo ovlašteno tijelo, bilo koji pozitivni propis protumači na način koji bi doveo u pitanje točnost sadržaja generiranih obrazaca, ili izračunate porezne obveze, Pružatelj usluge neće biti odgovoran za eventualnu nastalu štetu.

Usluga koju pruža Website ne predstavlja porezno savjetovanje, niti Website pruža uslugu poreznog savjetovanja koje bi bilo prilagođeno specifičnoj situaciji pojedinog korisnika. Za sve dvojbe i tumačenja oko toga što ulazi u poreznu osnovicu za porez na dohodak od kapitala od kapitalnih dobitaka, ili koje su eventualne olakšice, oslobođenja ili izuzeća, nužno je obratiti se ovlaštenom poreznom savjetniku.

Website će temeljem unesenih podataka na Website-u, uz pretpostavku da je unesena porezna osnovica točna i određena sukladno svim pozitivnim propisima, te uz pretpostavku da je podatak o mjestu porezne rezidentnosti korisnika točan: (i) točno odrediti poreznu obvezu temeljem dane porezne osnovice, (ii) generirati JOPPD obrazac s točno popunjenim poljima, te (iii) generirati bankovnu uplatnicu s točnim brojem računa za uplatu i pozivom na broj.

Naplata usluge

Usluga se naplaćuje prema istaknutoj cijeni na Website-u. Plaćanjem usluge stvara se ugovorni odnos između Pružatelja usluge i korisnika kojim se Pružatelj usluge obvezuje isporučiti ugovorene usluge sukladno ponudi objavljenoj na Website-u, a dio kojeg su i ovi Opći uvjeti pružanja usluge.

Plaćanje usluge moguće je putem platnih kartica brandova: Visa, Mastercard i Amex. Naplata se obavlja u kunama. Dobavljač usluge Amex prilikom plaćanja radi konverziju iz kuna u eure na datum kupnje te ponovno iz eura u kune na datum izdavanja računa, pri čemu naplaćuje naknade za pretvaranje valuta. Zbog te naknade, kao i zbog razlike tečajeva na navedena dva datuma, iznos u kunama naplaćen korisniku može se razlikovati od iznosa u kunama kojeg je Website naplatio. Taj proces potpuno je pod kontrolom Amexa te Website kao niti Pružatelj usluge na njega nemaju utjecaja.

U slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom, kao i u slučajevima da se pružena usluga pokaže neadekvatnom ili nepotrebnom u specifičnoj korisničkoj situaciji, korisnik ima pravo na punu refundaciju plaćene usluge.

Za pruženu i plaćenu uslugu Pružatelj usluge klijentu će na Website-u omogućiti preuzimanje računa za pruženu uslugu.

Porez na dodanu vrijednost

Pružatelj usluge nije obveznik poreza na dodanu vrijednost te se sukladno tome porez na dodanu vrijednost ne naplaćuje niti iskazuje na računu. U slučaju da Pružatelj usluge postane obveznik poreza na dodanu vrijednost, promijenit će cjenik i uskladiti cijenu i izgled računa s porezom na dodanu vrijednost.

Sporovi i jurisdikcija

U slučaju osporavanja naplate ili bilo kakvog spora proizašlog iz pružanja usluge ili našeg ugovornog odnosa, korisnici se mogu obratiti na e-mail adresu za podršku. U slučaju neuspješnog razrješenja spora putem službe za podršku, korisnik se za rješenje spora može obratiti mjesno nadležnom sudu prema sjedištu Pružatelja usluge.