Učestala pitanja

Rok za prijavu porezne obveze za porezno razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine je do 28.02.2019. godine.
Porezna uprava je 20. 1. 2017. izdala priopćenje u kojem navodi da svi kojima je ukupna porezna obveza do 112 kn te je ukupna kapitalna dobit ostvarena u tuzemstvu, kod posrednika koji su im dostavili potvrdu/obavijest, nisu u obvezi dostaviti JOPPD obrazac, niti platiti predujam poreza. Kao obrazloženje se navodi to da bi trošak utvrđivanja i naplate poreza bio nerazmjeran naplaćenom porezu te se poziva na odgovarajuće odredbe Općeg poreznog zakona.

U priopćenju se navodi oslobođenje dostave JOPPD obrasca, no ne i oslobođenje uplate predujma poreza eksplicitno. Međutim, oslobođenje dostave JOPPD-a implicitno znači i oslobođenje plaćanja, jer Porezna uprava temeljem JOPPD-a radi “zaduženje” za uplatu poreza.
Obveznici su samo fizičke osobe, radi se o vrsti poreza na dohodak.
Banka sama obračunava porez na dohodak od kapitala za kamate na štednju. Za kamate, banke lako mogu obračunati porez jer nema “gubitaka”, pa svaka banka obračuna za dio depozita/kamata koji su kod nje. Kod kapitalne dobiti je kompliciranije jer može biti i kapitalni gubitak. Npr., netko je mogao u jednom investicijskom fondu zaraditi 100 kn, a u drugome izgubiti 100, pa ne mora platiti ništa poreza. Zato investicijski fond u kojem je npr. zarađeno 100 kn ne može automatski naplatiti porez: ne zna cijelu sliku.
Predujam poreza plaća se po stopi od 12 posto + prirez prema mjestu porezne rezidentnosti – adresa prijavljena u Poreznoj upravi.

Primjerice, ako ste nakon 01. siječnja 2016. kupili dionicu po 200 kn i prodali je po 250 kn, kapitalni dobitak iznosi 50 kuna. Iznos poreza na taj dobitak bio bi 6 kuna (50 kn x 12%). Na iznos poreza obračunava se i prirez, koji primjerice za Zagreb iznosi 18 posto; 6 kn x 18% = 1,08 kn. Ukupno dakle u ovom primjeru treba platiti 7,08 kn.

Nema obveze obračuna doprinosa.
Kapitalni dobici predstavljaju dobitke ostvarene prodajom financijskih instrumenata (dionica, obveznica, udjela u fondovima...) po cijeni višoj od nabavne sa svim troškovima.

Od 1. siječnja 2016. na snazi je izmjena Zakona o porezu na dohodak kojom je uvedena obveza plaćanja poreza na kapitalne dobitke. Od istog datuma počinje teći i porezno razdoblje. Razdoblje u kojem je otuđenje financijske imovine oporezivo iznosi tri godine od dana nabave (stjecanja) kapitalne imovine.

Obveznik poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka je svaka fizička osoba koja je tijekom poreznog razdoblja ostvarila kapitalne dobitke, na način da je kupila dionice, obveznice ili udjele u fondovima, te ih unutar poreznog razdoblja prodala, na taj način ostvarivši dobitak.
Informacije da će se porez na kapitalnu dobit plaćati na trgovanje valutnim parovima (FOREX) dobili smo na stručnom seminaru o porezu na kapitalnu dobit kojeg je u listopadu 2016. održao predstavnik ministarstva financija.

Navedeno mišljenje smo potom verificirali i od ovlaštenog poreznog savjetnika koji nam, sukladno pravilima svoje struke, za mišljenje garantira cjelokupnom svojom imovinom.

Porez na kapitalnu dobit definiran je Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16), čl. 67., gdje se navodi da se porez plaća na primitke ostvarene od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda. Financijski instrumenti su definirani u Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), čl. 3., stavak 1., točka 2., gdje se, među ostalim, navodi: "...bilo koji drugi izvedeni financijski instrumenti koji se odnose na vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose..."
Kod prodaje financijske imovine stečene prije 1. siječnja 2016., neovisno o tome je li u 2016. stečeno još istovrsne imovine, ukoliko je količina prodana u 2016. manja ili jednaka količini u posjedu na dan 31. prosinca 2015.
Primjerice: Osoba na dan 31. 12. 2015. posjeduje 5 dionica tvrtke X, i u 2016. kupi još 5 dionica iste tvrtke.
Ako je u 2016. prodala 5 (ili manje) dionica, nije obveznik poreza.
Ako je u 2016. prodala 6 dionica, obvezna je platiti porez za stečene dobitke na temelju prodaje 1 dionice (6-5).
Kod ostvarenog kapitalnog gubitka ne postoji obveza podnošenja porezne prijave.
Da. Prema mišljenju Porezne uprave od 14. 7. 2017. godine, trgovanje Bitcoinom i ostalim kriptovalutama (Ethereum, Litecoin, Ripple...) smatra se financijskom transakcijom oporezivom porezom na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka (a.k.a. porez na kapitalnu dobit). Porez se plaća na razliku između nabavne i prodajne cijene, umanjenu za možebitne troškove trgovanja. Porezni obveznici obvezni su dostaviti izvješće JOPPD Poreznoj upravi prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.

U mišljenju porezne uprave, navodi se: “Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka prema Zakonu o porezu na dohodak utvrđuje se kao razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti te imovine. Primicima po toj osnovi smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda, odnosno između ostalog i primici od instrumenata tržišta novca. Kapitalni dobitak je razlika između vrijednosti koju je porezni obveznik uložio na početku trgovanja i koju je zaradio pri dospijeću ili prodaji te financijske imovine. Trgovanje Bitcoinom i ostalim kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom te se slijedom prethodno navedenog, i prema mišljenju Porezne uprave, na dohodak ostvaren po osnovi trgovanja kriptovalutama plaća porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, budući se radi o dobitku po osnovi kupoprodaje te valute, što je ekvivalent instrumentima tržišta novca. Porez se plaća na razliku između nabavne i prodajne cijene umanjenoj za možebitne troškove trgovanja.”